Koncepcja pracy przedszkola na lata 2021-2026

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 7  w Przemyślu na lata 2021-2026

 

Planując koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola na najbliższe lata chciałabym przedstawić propozycję moich działań w następujących obszarach:

 

I. Zarządzanie i kierowanie przedszkolem

II. Nauczanie i uczenie się

III. Opieka i wychowanie

IV. Współpraca z rodzicami środowiskiem lokalnym

V. Baza przedszkola

 

I. ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE PRZEDSZKOLEM

 

 1. Tworzenie w przedszkolu warunków do bezpiecznej zabawy i nauki.
 2. Wdrożenie w przedszkolu systematycznego doskonalenia kadry pedagogicznej – podążanie w kierunku kształcenia nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika,).
 3. Uaktualnienie strony internetowej przedszkola. Zamieszczenie na niej istotnych informacji dla rodziców (statut, regulaminy, procedury, promocja przedszkola). Systematyczne uzupełnianie strony.
 4. Zbudowanie strategii współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków oraz ze środowiskiem lokalnym.
 5. Systematyczne promowanie przedszkola w środowisku lokalnym – poprzez organizację uroczystości przedszkolnych i festynu rodzinnego.
 6. Pozyskiwanie sponsorów pomagających placówce w realizacji zadań statutowych i pozastatutowych.
 7. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez: dochody z kiermaszy oraz zbiórki i sprzedaży: makulatury, plastikowych nakrętek itp.
 8. Utworzenie zespołów zadaniowych: do ewaluacji wewnętrznej, do aktualizacji Statutu placówki, do monitorowania realizacji podstawy programowej oraz do oceny   realizacji koncepcji przedszkola.

 

Bardzo ważne dla mnie jest:

1/ Tworzenie i utrzymanie właściwej atmosfery w pracy poprzez:

- wspólne wycieczki

- spotkania integracyjne,

- wyjazdy do kina lub teatru .

 

2/ Integracja rodziców poprzez:

- pomoc przy organizowaniu uroczystości  przedszkolnych.

- udział w uroczystościach przedszkolnych,

- udział w zajęciach otwartych.

- udział w posiedzeniach  Rady Rodziców.

 II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

 

 1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka i wspieranie jego potrzeb.
 2. Kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenia podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego,
 3. Stosowania w pracy dydaktycznej nowoczesnych metod i form nauczania.
 4. Diagnozowanie potrzeb i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.
 5. Podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 6. Prowadzenie przez nauczycieli nieodpłatnych zajęć dodatkowych: plastyczno – technicznych, umuzykalniających, teatralnych, komputerowych, ruchowych.
 7. Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach plastycznych, muzycznych itp.
 8. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia, poprzez:

                                                                                            - wyrabianie umiejętności dbania o swoje zdrowie,

                                                                                            - wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

                                                                                            - kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

 1. Stwarzanie dzieciom warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka.

 

O sukcesie placówki świadczy przede wszystkim dobrze wykwalifikowana i wykształcona kadra pedagogiczna. W swojej koncepcji w tym zakresie proponuję wykorzystać indywidualne preferencje w zakresie zdobywania nowej wiedzy. Stworzenie możliwości wyboru, liczenie się z potrzebami i indywidualnymi zdolnościami każdego nauczyciela. Proponuję aby kontynuować sprawdzone formy rozwoju i doskonalenia nauczycieli, a także sięgnąć po nowe propozycje:
 

 1. Aktywne uczestnictwo nauczycieli w formach doskonalenia zewnętrznego.
 2. Doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola – np. gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego.
 3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu organizowania form doskonalenia w placówce.
 4. Prowadzenie rad szkoleniowych w formie warsztatowej.
 5. Prowadzenie hospitacji koleżeńskich, zajęć otwartych.
 6. Wykorzystywanie w pracy komputera i Internetu (samodzielne opracowywanie dyplomów, zaproszeń, ulotek, pomocy dydaktycznych), stosowanie programów multimedialnych, prezentacji multimedialnych.

 

Oprócz różnorodnych metod stosowanych w ramach Warsztatów Doskonalenia Nauczycieli  będę starała się również:

- w dalszym ciągu motywować nauczycieli o ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego ,

- wspierać młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela,

- swoją postawą i osobistym zaangażowaniem wytwarzać atmosferę twórczej pracy.

 

III. OPIEKA I WYCHOWANIE

 

 1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca zajęć i zabaw w sali oraz bezpieczeństwa podczas pobytu na placu przedszkolnym.
 2. Uczestniczenie w programach promujących zdrowy styl życia.
 3. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym.
 4. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.
 5. Poszerzanie warunków do rozwijania postaw prozdrowotnych, proekologicznych.
 6. Włączenie dzieci i rodziców w akcje charytatywne: np. zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska.

IV. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Przedszkole przez lata wypracowało sobie  metody i formy współpracy z rodzicami, które sprawdzają się w codziennej pracy. Te dobre  będą kontynuowane. Oprócz tego będę poszukiwać wciąż nowych, atrakcyjnych, które przyjmą się w naszym środowisku. W tym zakresie proponuję następujące działania:

 

 1. Kontynuowanie sprawdzonych form współpracy z rodzicami:

 

- rozmowy indywidualne,

- zebrania grupowe,

- zajęcia otwarte dla rodziców,

- uroczystości i wycieczki,

- zebrania z jednostkami wspomagającymi rozwój dziecka (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, logopeda, lekarz itp.),

- czynny udział Rady Rodziców w podejmowaniu działań na terenie placówki,

- promowanie placówki na stronach internetowych,

- „Kącik dla rodziców” – pedagogizacja rodziców, propozycje zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych,

- popularyzacja literatury pedagogicznej,

- organizowanie rodzinnych konkursów plastycznych, związanych z porami roku, z działaniami dydaktycznymi, z udziałem w konkursach ogólnopolskich,

- aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych,

-  udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom” – rodzice i znane osobistości z miasta czytają bajki w przedszkolu,

- ofiarowanie pomocy materialnej i rzeczowej dla przedszkola,

- organizowanie zajęć adaptacyjnych dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

- popołudniowe spotkania rodzinne – w formie wspólnych zabaw na określony temat,

- konsultacje z nauczycielem (1 raz w m-cu),

 

 1. Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami:

 

- Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Przemyślu – udział specjalistów w zebraniach z rodzicami, konsultacje dla rodziców na terenie przedszkola, rady szkoleniowe,

- Szkołą Podstawową nr 14 w Przemyślu – wycieczki do szkoły, udział w lekcji kl. I,

- Nadleśnictwem w Krasiczynie – realizacja zagadnień ekologicznych, pozyskiwanie drzewek i roślinności na plac zabaw, akcje przyrodnicze, zielone lekcje przyrody,

- Komendą Miejską Straży Pożarnej w Przemyślu – pokazy dla dzieci, pomoc podczas organizowania dużych przedsięwzięć artystyczno - kulturalnych,

- Komisariatem Policji w Przemyślu – prelekcja multimedialna na temat bezpieczeństwa w ramach programu „Bezpieczny Przedszkolak”,

- Ośrodkiem Zdrowia w Przemyślu  – spotkania z pediatrą, pielęgniarką – pokazy na temat udzielania pierwszej pomocy.

V. BAZA PRZEDSZKOLA


Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować założone cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. W swojej pracy dążyć będę do utrzymania przedszkola w odpowiednim stanie technicznym. Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko remont budynku, to również troska o otoczenie przedszkola, pomoce dydaktyczne, sprzęt itp. Dlatego też w swoich działaniach w tym zakresie będę czynić starania o:

1/ doposażenie na bieżąco sal przedszkolnych w nowe zabawki, gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne,

2/ rozwój multimedialnej bazy dydaktycznej w postaci zakupu tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

3/ wymianę mebli i sprzętów w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i aktualnych wymogów,

4/ sukcesywnego wzbogacania placu przedszkolnego w sprzęt sportowy oraz obsadzanie terenu przedszkola w zieleń .

 

ZAKOŃCZENIEWiem jak wiele zależy od życzliwej i przyjaznej atmosfery panującej  w przedszkolu. Pożądane efekty przynosi  duże i świadomie  zaangażowanie wszystkich pracowników w życie przedszkola.

W Przedszkolu Miejskim nr 7 w Przemyślu przez ostatnie lata na pewno powstały już pewne mechanizmy, które nadają palcówce własny styl i charakter pracy. Dlatego nie powinno ono przechodzić rewolucyjnych zmian. Moim zdaniem o wiele bardziej skuteczna będzie kontynuacja działań dobrych, poprawianie niedoskonałych i eliminowanie złych.
Przedszkole ma bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Posiada własne tradycje, indywidualny charakter wypracowany przez byłą Panią Dyrektor, które zamierzam kontynuować.

Jako dyrektor będę starała się koordynować wszystkie podjęte działania w placówce a także troszczyć się o dalszy jej rozwój.
Satysfakcję sprawia mi, gdy dobrze będzie mówić się o przedszkolu  w środowisku lokalnym.

Największym sukcesem będzie jednak to, że dzieci czują się dobrze w przedszkolu, często się uśmiechają, kochają swoje panie, rodzice są zadowoleni a pracownicy z przyjemnością wykonują swoje obowiązki.

 

 

                                                                                

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 25-10-2023 12:56

Na skróty