Rodo

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że, :

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Przemyślu

ul. 22 Stycznia 11

37-700 Przemyśl tel. 16 670 85 82

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych możliwy jest pod numerem tel. 511143799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

2. żądania ich sprostowania,

3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres lub drogą elektroniczną.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola Nr 7 w Przemyślu. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ

DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe ( w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) przez Dyrektora Przedszkola Nr 7 w Przemyślu ul. 22 Stycznia 11, 37-700 Przemyśl, tel. 16 670 85 82 w Przemyślu w celu umożliwienia Pani/Panu odbioru z przedszkola dziecka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  osobowych możliwy jest pod numerem tel.  511143799 lub adresem email:

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 7 w Przemyślu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych  Pani /Pana dziecka jest Dyrektor Przedszkola Nr 7 w Przemyślu  ul. 22 Stycznia 11, 37-700 Przemyśl,  tel. 16 670 85 82
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod numerem tel. Nr. 511 143 799      lub adresem email:
 3. Dane osobowe Pani/Pana/ dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz realizacji zadań oświatowych wynikających  z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane  w czasie  uczęszczania dziecka do przedszkola oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych  w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody, (cofnięcie zgody i usunięcie nie dotyczy danych osobowych wynikających z przepisów prawa).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ww. prawa.

Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Panu danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług opieki nad dzieckiem  w przedszkolu.

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 25-10-2023 12:51

Na skróty